Afscheid LICHTKIND van Telegram? (2024)

Xander Nieuws, 21 november 2022

Afscheid LICHTKIND van Telegram?

Telegram is vooral het afgelopen jaar in hoog tempo in eenzelfde soort vluchtige info vergaarbak veranderd als de meeste andere social media. Beter gezegd: in een duistere beerput vol met de meest ongefundeerde meningen en hoaxen, uit hun verband getrokken berichten, en vooral veel, heel veel laag-bij-de-gronds geroep, hersenloos gebral en even vuile als gemene virtuele ‘executies’ van het almaar kleiner wordende aantal mensen dat het medium op serieuze wijze probeert te gebruiken ten bate van de ander.

LICHTKIND is naar mijn overtuiging van meet af aan één van die inmiddels zeldzame kanalen geweest waarop gepoogd wordt de mensheid daadwerkelijk iets bij te brengen en ècht bewust te laten worden voor de achterliggende feiten en redenen over hoe de mensheid functioneert en wordt gecontroleerd, en over het verloop van de eindtijd waarin we nu met z’n allen in zijn beland – een tijd die de komende jaren nog vele malen heftiger zal worden. En vooral: hoe ieder mens er persoonlijk voor kan en dient te zorgen om aan zichzelf te werken om deze tijd door te kunnen komen, en klaar te zijn voor de nieuwe wereld die zich binnen afzienbare tijd zal aandienen.

De tegenstand is echter enorm, niet in het minst afkomstig van een aantal zogenaamd ‘wakkere’ mensen en kanalen die, niet zelden onder het mom van hun eenzijdige en misleidende ‘alles is licht en liefde, alles komt goed’ boodschap, het recht menen te hebben om zuivere LICHTKIND informatie in stukken te hakken en voor hun eigen promotie te gebruiken, en vervolgens de bron ervan, Helma Broekman, te verketteren. Een misselijke manier van doen die het wegvloeien en steeds vaker totaal ontbreken van iedere moraal en fatsoen in de huidige samenleving op diep trieste wijze onderstreept.

Dit doet mij niet alleen als onderzoeksjournalist, maar ook persoonlijk veel pijn, omdat ik Helma een aantal keer heb mogen ontmoeten en aan het werk heb mogen zien, en – zoals ik in diverse artikelen eerder dit jaar heb geschreven – uitermate onder de indruk ben geraakt van haar zeldzaam hoge bewustzijn en haar zeer bijzondere gaven die ze gebruikt vanuit haar diepe bewogenheid met mensen. Een warmere, transparantere en liefdevollere persoonlijkheid ben ik nog nooit tegenkomen, maar het lijkt er sterk op dat juist hierom anderen ruimte in zichzelf geven aan duistere krachten, die er enkel op uit lijken te zijn om haar door het vuile slijk te halen, met als doel haar te vernietigen.

Helma heeft dan ook besloten dat ze voorlopig in mindere mate actief onderdeel wil uitmaken van het onbetrouwbare open riool dat Telegram is geworden. Haar boodschappen zijn te kostbaar om als ‘paarlen voor de zwijnen’ te blijven werpen, dus voor degenen die enkel de snelle ‘feel good’ hap willen consumeren, en bij de minste of geringste lastige boodschap afhaken omdat niets hun comfortabele leventje en naïeve toekomstverwachting die hen allen op de bank laat zitten afwachten totdat alles vanzelf beter wordt, in gevaar mag brengen.

‘Zoals een hond zijn braaksel weer opeet, zo doet een dwaas mens steeds weer dezelfde domme dingen’ is een bijbelse uitspraak die eveneens haarfijn past bij de huidige – al dan niet wakkere of (ong)gevaccineerde – massa. Maar dit soort pijnlijke waarheden komen tegenwoordig niet meer aan; men wil enkel een aai over de bol, een schouderklopje en een kieteling achter het oor. Tal van kanalen, enkel uit op zoveel mogelijk bekendheid (ego) en volgers, springen gretig op die ziekelijke egocentrische behoefte in.

Het is hierdoor onverantwoord geworden om de onthullende, cruciale en loepzuivere informatie van het LICHTKIND kanaal, dat rechtstreeks afkomstig is van het Oorspronkelijke Veld, nog langer op deze wijze publiekelijk te grabbel te gooien. Daarom zal Helma voor onbepaalde tijd wat minder artikelen op dit kanaal plaatsen totdat het nieuwe LICHTKND platform online is.

Ondertussen wordt er intensief nagedacht over het opzetten van een veilige omgeving voor de bewust geworden mensen die het wèl voelen en er wèl serieus mee aan de slag gaan. Hierbij wordt gedacht aan onder meer besloten bijeenkomsten (zowel live als mogelijk ook via Skype) waar mensen zich op een email adres voor kunnen aanmelden, en na een korte screening op kunnen worden toegelaten. Verder zal Helma af en toe een wezenlijke en veel voorkomende vraag beantwoorden op het huidige kanaal.

Overigens doet dit mij sterk denken aan Jezus, die de uitleg van zijn al even confronterende boodschap al snel moest voorbehouden aan een klein clubje vertrouwelingen, omdat ook hij ervoer dat de mensen het ‘vaste voedsel’ pertinent weigerden tot zich te nemen.

Daarnaast wordt er ondanks tal van forse tegenslagen en ondermijningen op de achtergrond verder gewerkt aan het opzetten van een nieuw platform, dat in de nabije toekomst een grote rol moet gaan vervullen bij het bieden van deze veilige omgeving waarbinnen mensen Helma’s uitzonderlijke boodschappen van het Licht en de Al-Vader in zijn geheel, en met alle details en uitleggingen, kunnen bekijken, lezen en overdenken.

Al met al kan ik het niet anders dan godgeklaagd noemen dat Helma nu gedwongen is om haar unieke kanaal – in ieder geval tijdelijk – minder op Telegram tot uiting te brengen. Het benadrukt hoe diep gezonken de mensheid is, hoe ernstig in verval het morele besef en het algemene bewustzijn is, ook van ‘wakkeren’ en mensen die zich ‘gelovig’ noemen.

Tegelijkertijd is het een grote bemoediging dat wij merken dat er ook een langzaam groeiende groep is waarbij Helma’s boodschap wèl aanlandt en tot in de diepte wordt gevoeld en omgezet. Dat is dan ook de reden van dit bericht en van deze uitleg; degenen die wij bedoelen zullen het begrijpen, en zullen wij naar onze overtuiging terugzien op het nieuwe platform. Heb dus geduld en zeker tot ziens!

Onderstaand kunt u Helma’s verklarende Telegram artikel lezen, waarin ze persoonlijk uitleg geeft over haar besluit, andermaal belangrijke onthullende informatie geeft, en op haar kenmerkende open en warme wijze iedereen bemoedigt en aanmoedigt om de enige mogelijke uitweg om aan het duister te ontsnappen te volgen, de kern van haar jarenlange hoopvolle boodschap: ‘werk aan je binnenwereld en word een liefdevolle(re) versie van jezelf.’

Xander (Xandernieuws / team LICHTKIND)

Afscheid LICHTKIND van Telegram? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 6443

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.